شهر مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

مد و سبک خاصی دراوردن مسابقه بازی شما می خواهم به بازی روزمره است. این ها 'همه چیز در مورد شهرهای مد در سراسر جهان است.
بازی مسابقه و پیدا کردن آنچه که امروزه مد شهر مناسب شما بهترین!


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlQuizzGirlsCityFashion