دختر شیک شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

شهر میدان نبرد او را برای مد است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsCityChic