کریسمس فروشگاه کیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

فصل کریسمس بهترین زمان به نوبه خود فروشگاه کیک تو را موفق تر است

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingChristmasFoodFood ServingCakeShop