کریس پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کریس یک مدل است که به شدت به دنبال روند مد. در این مد بازی، او در کلاسیک ترین رنگ مانند سیاه و سفید معتقد است. دانشیار ظرافت و اختراع با این مدل، زیبا به عنوان یک الهه است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpChris