دختر CHOCO بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر طعم ش نیاز به کمک برخی از مد. Shes صرف روز در ساحل، اما نیاز به کمک برخی از چیدن از لباس برای پوشیدن دارم. آیا شما او را کمک کند؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpChocolateFashionDress UpOutfitBeachGirl