آسمانی پری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پریا باید alwaye نگاه زیبا، این بار من فکر می کنم شما می خواهید به دست های خود را کامل با این یکی! پیراستن زیباترین پری در تمام دوران که به دنبال بهترین خود را در حزب پری امشب. وجود دارد شما را مشاهده کنید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCoolGirlDressDress UpFairyCelestial