کت ومن در پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

کت ومن نیز شناخته شده به عنوان بانوی گربه نگه می دارد امن شهر خود و جرم و جنایت مبارزه! ایجاد سرد به نظر می رسد جدید و لباس است که ترس را به قلب از بچه ها بد در همه جا قرار داده است!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpDress UpCatwoman