جنون منجنیق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4242 50% with 84 votes

آتش و ارتقاء جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود خود را به عنوان شما سعی می کنید دهقانان خود را تا آنجا که ممکن است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ThrowingPurchase Equipment UpgradesCatapultMadness