سالن آرایش گربه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

اگر شما عاشق گربه، این بازی حیوانات واقعا چیزی است که مناسب برای شما! گربه ها به عنوان زیبا به عنوان ممکن است. شما می توانید برای خودتان تصمیم می گیرید که چگونه گربه خود را در مدل رایگان ' بخشی از بازی نگاه کنید. شما حتی می توانید یک گربه با بال جن! به در چالش ' بخشی، شما گربه را کپی کنید که در مثال می بینید. در پایان بازی، شما همچنین می توانید یک تصویر از خلق گربه خود را، که 'برای آلبوم عکس شما آرزومندیم!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalGroomingGirlsSalon