Carrom پادشاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

گرفتن نوبت به بازی کردن با کامپیوتر و یا یک دوست به جیب قطعات رنگ انتخاب شده در هیئت مدیره CAROM. به نوبه خود متشکل از یک یا چند اعتصاب است. بازیکن برنده با جیب تمام از قطعه رنگ انتخاب شده خود را برای اولین بار است. غرق شدن مهاجم را به شما یک قطعه هزینه. پس از جیب قطعه رنگ قرمز، شما باید هر یک از مردان CAROM خود را غرق پوشش آن در شات بعدی، و یا دیگری قطعه رنگ قرمز خواهد شد به نقطه مرکزی از هیئت مدیره بازگشته.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsCarromKing