کامیون حامل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   298 78.38% with 37 votes

کامیون حامل یک بازی پارکینگ پیچیده است.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن Z، X - کنترل جرثقیل بزرگ
CTRL - بار / خالی کردن.

DrivingStreetObstacleParkingCollecting TruckCarrier