حمل و نقل گلوله اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

آماده برای یک قطار شدید چالش رانندگی جدید دریافت آنلاین. گرفتن در پشت چرخ از گلوله قطار های باری و اثبات مهارت رانندگی خود را در 10 سطح چالش انگیز. استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل قطار. را فشار دهید فضا برای خالی کردن بشکه و جعبهها در تریلر. دریافت مایعات خطرناک از شهرستان. را شهرستان خود را به مکان امنی. موفق باشید و لذت ببرید! کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل قطار و تریلر. فضای مطبوعات به بار محموله در تریلر.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Train Cargo Bullet Express