کربن سرقت لوازم خودرو 2013 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

نمایش تمام چابکی خود را به سرقت پارکینگ خودرو منجر به محل بدون جلب توجه پلیس نشان داد و یا ضربه در جایی دیگر.

کنترل بازی:
در بازی

ActionCarbon Auto Theft