مبادرت کانن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

با استفاده از توپ خود را، ساقه همه بالن به عنوان آنها پرواز.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingShoot 'em UpFlyingBalloonsCanonCannonVenture