کاشی آب نبات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   94 69.23% with 13 votes

این بیابان به نظر می رسد بسیار خوب است؟ خوردن همه آنها برای تبدیل شدن به یکی از بزرگ واقعی!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android DefaultCandyTiles