ساخت خط کیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

سعی کنید ساخت کیک به عنوان بسیاری که ممکن است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlCookingGirlsCakeMakingLine