گربه برگر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنمای گربه با خیال راحت به همبرگر خوشمزه در این نقطه و گیج را کلیک کنید. اجتناب از تله و استفاده از ابزارهای خود را عالمانه، خوشمزه رفتار در انتظار!

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به جای ابزارهای خود را به منظور هدایت گربه به برگر

Skill Logic PuzzleBurger