فضل اسم حیوان دست اموز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

امتیاز فضل هنگامی که از bunnies زدم!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillBunnyBounty