بازی Bunnicula: کنترل محصول بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

غذاهای بد برای گرفتن Bunnicula و دوستان خود وجود دارد. راهنما Bunnicula آنها را به عنوان تا زمانی که ممکن است آنها را خاموش!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Bunnicula