جعبه اشکال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف اصلی این بازی این است که کاشی پروانه منتشر شود. شما باید با دقت فکر کنید تا راهی برای انتشار آن پیدا کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Thinking