خرگوش حباب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   163 84.21% with 19 votes

دو خرگوش برای ماجراجویی بزرگ

کنترل بازی:
P1: WASD به حرکت می کند. نوار فضایی به حباب. P2: کلید های arrow به حرکت می کند. 0 تا حباب.

PlatformsBubblesAnimalRabbit