عناصر حباب زمین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این بازی عاقبت از عناصر حباب بازی است. قواعد بازی همان بازی قبلی است. اما این بازی دارای گرافیک بهتر و 2 سطح دشواری های مختلف را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingBubblesMatching Android ElementsEarth