آجر در فضا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

مستقیم آجر خود را از لبه به مرکز: شما فقط نیاز به دو را به یک بازی است. اما آن چندان 'تی آسان، دوست من. بسیاری از آجر و ... بسیاری، بسیاری از آجر. و زمان نامحدود برای فوق العاده!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android BricksSpace