سازنده آجر: نسخه پلیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   45 44.44% with 9 votes

بلوک های ساختمانی از دوران کودکی خود را اجرا با قانون است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DecorateBrickBuilderPoliceEdition