فرار از برخی از بلوک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بلوک را کلیک کنید. این شکسته بلوک های مجاور از همان رنگ. ساده

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid DefaultBreakSomeBlocks