هواپیما شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

خلبانی هواپیما جنگ، آزاد جهان را از مهاجمان هوا را در بازی هوایی ماموریت. هواپیما خود را با مبارزه با سلاح مجهز

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionBravePlane