جهان شجاع قدیمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرواز باید جهان را در زمان صرفه جویی کرد! پرواز هواپیما و جمع آوری محافل برای نقاط.

کنترل بازی:
در بازی

Flying Mouse Skill Aircraft Collecting Side Scrolling