دنیای قشنگ نو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

قطره قرص سوما در مردم را به حفظ جامعه خوشحال است. اگر یک نفر خیلی ناراضی می شود، همه چیز را منفجر.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Flying Helicopter