شجاع بچه گربه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پیدا کردن تفاوت بین هر مجموعه ای از تصاویر به عنوان تصاویر به یک داستان بچه گربه شجاع.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalBraveKitten