قلب شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جنگل است goblin.Wing شر و کن را اشغال کردند، دلیرترین مردم در جهان است، رفتن به جنگل به پاک از تمام evil.Their ماموریت برای از بین بردن تمام جن بر روی صفحه نمایش به عنوان سریع که possible.It به آسان است از بین بردن جن با وارد کردن دستورات به انتشار مهارت.
راه رفتن: A یا D ، پرش به انجمن: K، حمله: J، مهارت 1: نگه دارید J و انتشار. مهارت 2 : ↓↓ J. مهارت 3 : ↑↑ J، مهارت 4: ↓ → J، سوپر مهارت : ↓ → ↓ → J.


کنترل بازی:
در بازی

Funny