سر شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دفاع از پادشاهی خود را از سر شیطان مخوف! ساخت برج ها و اضافه کردن عناصر به عنوان سلاح خود را. کشتن همه آنها را قبل از رسیدن به دروازه قلعه! شما می توانید عناصر که در دسترس هستند را انتخاب کنید، و یا شما می توانید یکی دیگر را انتخاب کنید هنگامی که شما را برج های خود را ارتقا دهید. و همچنین دون 'تی را فراموش کرده ام به استفاده از مهارت های خاص که در گوشه سمت چپ پایین می باشد.

کنترل بازی:
استفاده از موس برای ساخت برج، طلسم بازیگران، اضافه کردن عنصر و ارتقاء برج.

StrategyDefenseUpgradeTower Defense