اسپا مغز 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا شما ببینید که چگونه این دسته بندی ها تیتر متناسب با هم؟ در 3 سرفصل را کلیک کنید گروه از هر دسته، پاکسازی دکه روزنامه فروشی با بیشترین سرعت ممکن. شما باید 3 دقیقه یا 3 اشتباهات تا ببینید که چقدر شما می توانید بروید

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Matching Memory Android Brain