براد پیت ستاره قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

براد همیشه به دنبال یک سبک جدید. آیا شما فکر می کنم به عنوان هنرمند قبل جدید خود را به شما می آمد تا با یک سبک بزرگ است که براد می توانید بکشید؟ اگر شما فکر می کنم شما می توانید پس از آن دعوت می کنیم شما را امتحان کنید. صدها نفر از ترکیب شما می توانید استفاده کنید تا تبدیل به براد پیت براد مشهور همه ما به خوبی می دانیم وجود دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverCoolCelebrityGirlCelebMakeMakeoverBradPitt