رئیس کمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شلیک 50 فلش و تا آنجا که ممکن است به عنوان شما سعی می کنید به ضربه زدن به کامپیوتر و یا یک بازیکن 2ND.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsActionMouse SkillSeriesChief