Boombot از 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

غیر قابل خراب کردن ربات (تقریبا) است! 50 سطح بیشتر با برخی از چالش های جدید برای مقابله با شامل فیوز ها، تخته سنگ های غول پیکر و تخته های چوبی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionBoombot