بمب تام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   312 93.94% with 33 votes

خوک مانند تام جری 'ماست ساخته شده است که جری بسیار عصبانی سرقت رفته است. بنابراین جری کردم تا ایده خوبی است برای مجازات تام. او آماده توده ای از بمب، اجازه 'کمک به او برای قرار دادن بمب در محل مناسب به بمباران تام دور!

کنترل بازی:
کلید ماوس را به جای بمب، فضا را به آتش. توجه: بمب محدود است.

PuzzleBombAnimalAndroid