مرتکب خطا شدن رباتها شلوغی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1910 65.52% with 29 votes

مسدود کردن مسیر مناسب به عنوان چند رباتها مرتکب خطا شدن شما به مکان مورد نظر خود هدایت.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdverAndroid BobbleBotsBustle