منفجر کردن دشمن خود را بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

جشنواره بهار در حال آمدن است، XXX و انتظار برای اتوبوس No.305. در حال حاضر ما برخی از ترقه، اجازه کلاه برداری 'او را! آن را برای شما خطرناک است، لطفا تی DPN 'تقلید.

کنترل بازی:
جشنواره بهار در حال آمدن است، XXX و انتظار برای اتوبوس No.305. در حال حاضر ما برخی از ترقه، اجازه کلاه برداری 'او را! آن را برای شما خطرناک است، لطفا تی DPN 'تقلید.

FunnyAndroid BlowingYourEnemy