جنگ Blobble ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آتش تا توپ سبز Blobble خود را برای حمله و تبدیل خاکستری خنثی قبل از ارتش سرخ شر می توانید. پیچ و تاب و رنگارنگ در دفاع برج و puzzlers دنباله. نگاهی بر توپ خاکستری قبل از تیم قرمز می تواند تبدیل آنها!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingBlobbleWars