تولد بوسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پمپ تا بوسه، درجه متری و ارسال آن را خاموش نمودار به عنوان دوست پسر خود را به شما بدهد برخی از تولد عاشقانه دوست داشتن!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveGirlsBirthdayKiss