دوچرخه شیدایی میدان جنگ 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

در اینجا قسط های 3RD از بازی دنباله دوچرخه نهایی! و خود را تنها به عنوان مشکل به عنوان دو نفر قبلی!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - حرکت به جلو.
پایین کلید فلش - حرکت به عقب. انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - ناب دوچرخهسواری 'بدن.

DrivingMotorcycleObstacleBikeManiaArena