بوم بالون بزرگتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

باد بالون را به عنوان بزرگ به عنوان شما می توانید! مراقب باشید پین اطراف بالون

کنترل بازی:

مطبوعات فاصله به باد داده و نگه دارید

ArcadeActionBallBalloonsGirls