رانش بزرگ سبز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

نبرد هاکی روی هوا بین توانا ری و لین چانگ. فقط آمار جن برای یک هدف.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsHockeyGreenDrift