همیشگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این دختران ناز همیشگی و صرف زمان زیادی را با هم. امروز آنها تصمیم به گرفتن یک قدم زدن در پارک و آنها به کمک شما نیاز به لباس مناسب را انتخاب کنید. لباس آنها را با چیزی واقعا مرسوم، مد روز و به یاد داشته باشید که معمولا همیشگی لباس تا مطابق با لباس.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverBffs