بن 10 ماجراجویی جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   437 86% with 50 votes

جوان بن 10 به یک جنگل گرمسیری، که در آن پر از آدمخوارها هولناک آمد. اگر او می خواهد از طریق این جنگل دریافت کنید غیر ممکن است مسالمت آمیز، او باید آنها را بکشند!

کنترل بازی:

↑ ↓ ← → به حرکت می کند. نوار فضایی برای حمله به.

FightingAdventureActionJungleAction Rpg (hack And Slash)