بن 10 بیگانه دستکش بلند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   325125 72.22% with 450 votes

بن 10 نیاز به استفاده از استدلال، آرام و منطقی به پیشبرد ماموریت خود را کامل از طریق خانه های بسیار مراقب باشید صدمه دیده، تمام آیتم هایی که در مقابل شما به حرکت در تاریخ است.

کنترل بازی:
در بازی

ActionBen 10 Ben10Ben 10 Alien