جشنواره آبجو با خدا ممنوع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

سعی کنید مهارت های خود را در این آبجو خدمت وظیفه! پر کردن شیشه خالی آبجو به آن خدمت می کنند به افراد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingBeerFestival