زنبور متراکم کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف از این بازی است برای پر کردن عسل در کندو است. راهنما زنبور فعال برای جمع آوری عسل از گل های مختلف در زمان مشخص شده و به آن سپرده در کندو. آیا آن را سریع برای ادامه به سطح بعدی. برای هر گل مرده، شما یک زندگی از دست بدهند. موفق باشید!

کنترل بازی:

این بازی سی بازی فقط با ماوس

PuzzleCollecting GirlsCartoon