بلوک بیش از حد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بیش از حد مدرن یک حیوان کنجکاو است. آنها در اشکال بسیار تخصصی مانند مربع یا دایره می آیند و بلند رفته است روز پر زحمت nibbling است. در حال حاضر شما به سادگی کلیک کنید هر بلوک های چوبی در راه خود را و اجازه فیزیک انجام بقیه. استاد برای به چالش کشیدن از این حرکت، زرنگی بیشتری بکار بردن شکارچیان خطرناک هستند و منجر Beavers در خود را به ایمنی از نقب زدن خود را.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

PuzzleAnimalAndroid GirlsBlocksBeaver