Baahn زیبایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   204 83.33% with 24 votes

گوسفند برشی راه آنها می خواهند که شما آنها را حمام و متنعم نیازهای خود. کسب درآمد برای خرید بیشتر.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

Purchase Equipment UpgradesGirlAnimalAdverGroomingManagementGirlsBeautyBaahn